نقد چیست و انتقاد به چه شکلی سودمند است؟

برداشتی شخصی و خلاصه‌ای از بخش «تعریف نقد»فصل اول کتاب «نقد عکس» نوشته...