خُل‌بازی‌هایِ خلبانِ اتوبوسِ هوایی

بعضی دروغ‌ها، دروغ نیستند؛ فقط راست نیستند