باز خوانی یک نوشته بسیار زیبا از سهراب سپهری در اتاق آبی

باز خوانی یک نوشته بسیار زیبا از سهراب سپهری در اتاق آبی
سال اول دبستان بود. كلاس بزرگ بود: يك اطاق پنجدري. و روشن بود. آفتاب آ...