به تو نامه می‌نویسم ای عزیز رفته از دست.

به تو نامه می‌نویسم ای عزیز رفته از دست.
من عاشق هرگونه از لوازم‌التحریرم. یعنی قشنگ عشق می‌کنم برم تو شهر‌کتاب...