گردن دایره ای

دختری که گردن آدماشو دایره ای میکشید....