کتاب اثر مرکب از چی حرف می زنه؟

کتاب اثر مرکب از چی حرف می زنه؟
اگه اسمشو شنیدی اما مثل من تاحالا وقت و حوصله ی خوندنش رو نداشتی، توصی...