گرترود از هرمان هسه

گرترود از هرمان هسه
گرترودیک كتاب از هسه خوانده بودم، به نام سیذارتا که به دلیل طبیعت ماجر...