14 جمله آموزنده از کتاب "هنر ظریف بیخیالی"

14 جمله آموزنده از کتاب "هنر ظریف بیخیالی"
با دقت این جملات را بخوانید و تفکر کنید. در نهایت نظرتان را بنویسید. ب...