در این حوالی جایی برای کردها نیست.

در این حوالی جایی برای کردها نیست.
کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان، روایت پناهندگی بهروز بوچانی نویسنده و رو...