حقیقتی ساده در ورای راز خواندن 200 کتاب در یک سال

حقیقتی ساده در ورای راز خواندن 200 کتاب در یک سال
وارن بافت میگوید در هر سال 200 کتاب می‌خواند!! هر کسی می‌داند که رازی...