نقد کتاب آن مرد با باران می آید

نقد کتاب آن مرد با باران می آید
آن مرد با باران می آید رمانی است که از زبان پسری نوجوان، اتفاقات چند م...