نامادری ها در دنیای واقعی مثل قصه ها نیستند

نامادری ها در دنیای واقعی مثل قصه ها نیستند
کودکان خشمگین و آسیب پذیرند، پدران با احساس گناه، از نزدیک شدن به آنان...