ارزش افزوده، خدمات یا جنایات؟ مساله این است

ارزش افزوده، خدمات یا جنایات؟ مساله این است
تعریف VAS و تغییر کاربری آن از خدمت رسانی به اعمال جنایت.