پیرمرد و جاروی آشنا

پیرمرد و جاروی آشنا
صدای خش خش برگ‌ها را روی پوست چروکیده‌ی دستش احساس می‌کرد. برگ‌های خشک...