یادداشتی بر رمان پیرمرد و دریا

یادداشتی بر رمان پیرمرد و دریا
رمانِ کوتاه پیرمرد و دریا نیاز به معرفی کردن ندارد. هر کسی که اندکی اه...