سوری جون آب مرواریدشو عمل کرد و فخری جون ترشی کلم هدیه داد.

سوری جون آب مرواریدشو عمل کرد و فخری جون ترشی کلم هدیه داد.
+پرده رو بکش. مگه نگفتم پرده رو بکش. -خب منظورتون رو از پرده رو بکش نم...