معرفی و نقدی بر «من زبان فارسی را دوست دارم»

معرفی و نقدی بر «من زبان فارسی را دوست دارم»
درباره کتاب من زبان فارسی را دوست دارم که نوشته های فارسی آموزان ژاپنی...