انتقام چای های سرد شده...

انتقام چای های سرد شده...
سرد! سرد....