جست و جوی درونی و بیرونی

ما بی برو گرد دو نوع جست و جو داریم.هر وقت که به دنبال چیزی باشیم،به ی...