خدمتکار و پروفسور 🔮📚

خدمتکار و پروفسور 🔮📚
ما پروفسور صدایش میکردیم. او هم پسرم را جذر صدا میکرد. چون میگفت بالای...