خلاصه کتاب: آوسنه بابا سبحان- محمود دولت آبادی

خلاصه کتاب: آوسنه بابا سبحان- محمود دولت آبادی
عکس از کتاب خودم :)نهمین کتاب از مجموعه یازده جلدی کارنامه سپنچ از نو...