خلاصه کتاب طرز فکر، روانشناسی نوین موفقیت اثر کارول دوک

خلاصه کتاب طرز فکر، روانشناسی نوین موفقیت اثر کارول دوک
در این کتاب خواهیم آموخت که چطور یک باور ما ، تمامی فکر ما را تحت سلطه...