کانْت؛ از کتابخانه‌ی ملی تا سقوط دلار

کانْت؛ از کتابخانه‌ی ملی تا سقوط دلار
امانوئل کانتگذری هم که شده، عکس سه رخ از این مرد پیشانی بلند را دیده ا...