یک کتاب خوب جوان پسند در مورد انتظار

یک کتاب خوب جوان پسند در مورد انتظار
اگر این کتاب را در کتابفروشی می‌دیدم نمی خریدم اما توصیه دوستان باعث ش...