خلاصه‌ای از کتابِ برای این لحظه متشکرم

خلاصه‌ای از کتابِ برای این لحظه متشکرم
برای این لحظه متشکرمنویسنده: والری تریرویلرترجمه: ابوالفضل الله ‌دادیا...