چطور از نمایشگاه، کتاب نخریم؟

چطور از نمایشگاه، کتاب نخریم؟
آیا باید حتمن از نمایشگاه کتاب، کتاب بخریم؟