معرفی کتاب - کتاب کِی

معرفی کتاب - کتاب کِی
من مهدی عباس زاده هستم و در این نوشته به معرفی و نقد و بررسی کتاب کِی...