کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری

کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری
Yoval Noah Harari زاده ۲۴ فوریه ۱۹۷۶ از اساتید، روشنفکران و مورخین فار...