دست های سرخ، گل‌های سرخ

دست های سرخ، گل‌های سرخ
دست های سرخ، گل های سرخهوا سرد بود. گلها داشتند خشک و پژمرده می‌شدند....