کودک آزاری مدرن به سبک ساسی مانکن!!!

کودک آزاری مدرن به سبک ساسی مانکن!!!
چقدر با مسئله ی کودک آزاری آشنا هستید؟ بررسی اینکه چرا آهنگ جدید ساسی...