گردو؟ شکستم...

گردو؟ شکستم...
شکستی...بد هم شکستی!!