معرفی کتاب Refactoring - improving the Design of Existing Code

معرفی کتاب Refactoring - improving the Design of Existing Code
پس از مطالعه این کتاب فوق العاده، تصمیم گرفتم علاوه بر معرفی کتاب، تج...