خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش /بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر