بخوانیم از عشق...۱

بخوانیم از عشق...۱
اگر عالم همه پرخار باشددل عاشق همه گلزار باشدوگر بی‌کار گردد چرخ گردون...