هدیه ای از غیب

هدیه ای از غیب
قرارمون میدون ولیعصر بود. من مثل همیشه که زودتر از موعد به محل قرار م...