1984

1984
? توده‎ها به دلخواه خود و یا فقط به این دلیل که تحت ستم قرار گرفته‎اند...